අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
මැයි2021
අත්‍යවශ්‍ය සේවා හා භාණ්ඩ බලපත්‍ර ලබාදීම

අත්‍යවශ්‍ය සේවා හා භාණ්ඩ බලපත්‍ර ලබාදීම

  කොවිඩ් - 19 තෙවන රැල්ල මේ...

31
මාර්2020
Awareness programme on 'preventing of COVID 2019' for Government officers

Awareness programme on 'preventing of COVID 2019' for Government officers

 The awareness programme on 'preventing of COVID...

Scroll To Top